Best Buddy Meter

Best Buddy Meter


شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟