2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟